Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN OVERVIEWZ 

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
OVERVIEWZ/OPDRACHTNEMER
Degene die voor de opdrachtgever diensten verricht, die zich primair richten op het analyseren van de zakelijke cijfers van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is overviewz en is een handelsnaam van Vierkeer B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 32168716.

OPDRACHTGEVER
Degene voor wie overviewz diensten verricht, na ontvangst van betaling voor de gewenste dienstverlening en een getekende opdrachtbevestiging. 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, alsmede op de leveringen en opleveringen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met overviewz anders is overeengekomen. overviewz verwerpt hierbij uitdrukkelijk de algemene verkoop-, leverings-, en betalings-voorwaarden van de opdrachtgever. 
 
ARTIKEL 3 OFFERTES
3.1  Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn vormgegeven, kennen een geldigheidsduur van 7 werkdagen.
3.2  Alle overeenkomsten komen pas tot stand nadat deze door overviewz, danwel door een door overviewz mondeling of schriftelijk daartoe gemachtigde, zijn bevestigd, danwel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging van overviewz zijn uitgevoerd.
3.3  De schriftelijke opdrachtbevestiging van overviewz wordt correct en akkoord bevonden geacht, binnen 5 werkdagen na dagtekening van de aan opdrachtgever verzonden bevestiging, waarbinnen geen schriftelijke bezwaren van de zijde van de opdrachtgever zijn ontvangen.

ARTIKEL 4 WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST
4.1  Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennisname van overviewz te worden gebracht.
4.2  Ingeval bedoelde wijzigingen mondeling worden opgegeven ligt het risico voor een correcte uitvoering van een en ander bij de opdrachtgever.
4.3  overviewz behoudt zich het recht voor om bij wijzigingen in de opdracht eventueel een verandering in de eerder overeengekomen prijs aan te brengen. Ingeval overviewz ten gevolge van wijzigingen in de opdracht besluit tot het aanbrengen van een verandering in de eerder overeengekomen prijs, zal overviewz voorafgaand aan de uitvoering van de wijzigingen een aanvullende offerte aan opdrachtgever uitbrengen.
4.4  Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de eerder overeengekomen levertijd door overviewz wordt overschreden. Voor de met de wijzigingen verband houdende overschrijdingen in levertijd kan overviewz niet aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
overviewz bepaalt de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

ARTIKEL 6 INFORMATIE- EN MEDEWERKINGSPLICHT OPDRACHTGEVER
6.1  De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens die overviewz redelijkerwijze nodig heeft voor het naar het oordeel van overviewz adequaat uitvoeren van de opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van overviewz. Tevens verschaft opdrachtgever alle noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.
6.2  overviewz heeft het recht de uitvoering van de verstrekte opdracht op te schorten tot het tijdstip dat de opdrachtgever aan de in lid 1 van dit artikel bedoelde verplichtingen heeft voldaan.
6.3  Inzake de dienstverlening betrekking heeft op een hypotheekaanvraag met of zonder NHG, geeft opdrachtgever toestemming aan opdrachtnemer om:
- de gegevens die zijn verstrekt ten behoeve van de inkomensverklaring op verzoek te delen met de betreffende geldverstrekker en/of de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie;
- de gegevens die zijn verstrekt ten behoeve van de inkomensverklaring op verzoek te delen met andere door het WEW aangewezen deskundigen in het kader van peer review/ second opinion/ steekproefsgewijze controle;
- vragen met betrekking tot de opgestelde inkomensverklaring te beantwoorden van een geldverstrekker waar opdrachtgever een hypotheekaanvraag heeft ingediend;
- aanvullende stukken of informatie te vragen indien opdrachtnemer deze noodzakelijk acht voor het vaststellen van het toetsinkomen;
- geen toetsinkomen vast te stellen indien de financiële positie hier toe aanleiding geeft. Opdrachtnemer zal in dit geval gemotiveerd aangeven hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Dit ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting om de kosten voor verrichte werkzaamheden te voldoen aan opdrachtnemer. 
 
ARTIKEL 7 PRIJZEN
7.1  De prijzen voor door overviewz verrichte diensten zijn exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting, en zonder aftrek of korting, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
7.2  Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.

ARTIKEL 8 LEVERING
Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd, die niet is gelegen in opzet of grove schuld van overviewz, kan geen aanspraak geven op schadevergoeding.

ARTIKEL 9 BETALING
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling online via iDEAL.  

ARTIKEL 10 OVERMACHT
10.1  Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van overviewz opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door overviewz niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de verbintenis zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
10.2  Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan overviewz zijn toe te rekenen, zoals onder andere oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, ziekte van personeel, vervoersstoringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij het eigen bedrijf als bij toeleveranciers en andere derden.
10.3  overviewz heeft eveneens het recht zich op “overmacht” te beroepen, indien de omstandigheid die de nakoming van de verbintenis verhindert intreedt nadat overviewz aan haar verplichtingen had moeten voldoen.
10.4  Zodra een in deze voorwaarden omschreven situatie zich voordoet, zal overviewz daarvan zo snel mogelijk mededeling doen aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID
11.1  overviewz aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
11.2  Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, danwel de schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot 1,5 maal het factuurbedrag.
11.3  In afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel aanvaardt overviewz geen aansprakelijkheid voor overschrijding van levertijden.
11.4  overviewz is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
11.5  De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van overviewz.
11.6  overviewz is niet aansprakelijk indien de opdrachtgever het intreden van de schade met een geringe (in redelijkheid te vergen) inspanning had kunnen voorkomen.

ARTIKEL 12 KLACHTEN                         
12.1  Een opdrachtgever die niet tevreden is over de door overviewz geleverde zaken en/of verrichtte diensten kan gedurende 14 dagen na levering van die zaken of voltooiing van die werkzaamheden, via het klachtenformulier op deze website bij overviewz een klacht indienen.
12.2  Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal overviewz alsdan zorg dragen, te harer keuze, voor vervanging van de geleverde zaken of verrichte prestaties, danwel voor restitutie van de betaalde gelden.
12.3  Klachten over de factuur dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na factuurdatum bij overviewz te worden ingediend.

ARTIKEL 13 VERJARING
Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van 1 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd, danwel vanaf de dag dat de prestaties waren verricht of hadden behoren te zijn verricht. 
 
Artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.