Inkomensverklaringondernemer klachtenprocedure


overviewz stelt naar beste eer en geweten het bestendig ondernemersinkomen vast. Dit gebeurt op basis van de door de opdrachtgever te verstrekken correcte informatie. De beoordeling vindt vervolgens met kennis van zaken plaats, waarbij wordt uitgegaan van de zogenaamde toetskaders van NHG of (indien anders) die van de betreffende geldverstrekker. 
 
In het geval u het toch niet eens bent met het door de rekenexpert vastgestelde inkomen heeft u de mogelijkheid hiertegen bezwaar tegen te maken (klacht indienen). Ook kunt u uw klacht over andere zaken bij ons indienen. Uw klacht dient u voldoende gemotiveerd en onderbouwd bij ons in en altijd via onderstaand klachtenformulier. Er kunnen geen klachten in behandeling worden genomen die telefonisch of via e-mail bij ons binnenkomen. 
 
Uw klacht wordt na ontvangst intern behandeld door de directie. U ontvangt vervolgens binnen 5 werkdagen ons standpunt. Dit kan zijn dat wij vinden dat u voldoende hebt gemotiveerd waarom het vastgestelde inkomen anders zou moeten zijn of dat we blijven bij het eerder afgegeven inkomen, wat we dan ook onderbouwen. Ook een klacht over een ander onderwerp wordt op deze wijze afgehandeld. 


Hypotheek met NHG

In het geval er sprake is van een inkomensverklaring t.b.v. een hypotheekaanvraag met NHG, wordt de klacht altijd gedeeld/besproken met NHG, zodat ook NHG op de hoogte is van de klacht. Indien wij u ons standpunt kenbaar hebben gemaakt kan het zijn dat u het ook daar niet mee eens bent. In dat geval kunt u contact opnemen met NHG, die op de hoogte is van uw klacht en ons antwoord hierop. NHG zal uw bezwaar of klacht dan in behandeling nemen en bespreken met overviewz, waarna u binnen wederom 5 werkdagen een reactie van NHG zult ontvangen. 

Soort klacht

Probeer uw klacht, alsmede uw argumentatie en onderbouwing, zo concreet en compleet mogelijk te omschrijven, zodat we deze correct en zo snel mogelijk kunnen behandelen.