Privacy statement

Privacy statement Inkomensverklaringondernemer.nl 
In dit document geven wij u informatie hoe ons kantoor omgaat met uw persoonlijke gegevens, die wij in het kader van onze werkzaamheden gaan ontvangen.

Onze contactgegevens
Inkomensverklaringondernemer.nl (activiteit van overviewz)
Anthonie Fokkerstraat 14a
3772 MR  Barneveld 

U kunt ons telefonisch bereiken op nummer 085-04 100 66. U kunt ons ook mailen op info@inkomensverklaringondernemer.nl. Uiteraard hebben wij ook een website waar u verdere informatie over ons kantoor kunt vinden. Deze website vindt u via www.inkomensverklaringondernemer.nl. 

Onze dienstverlening
Het via een beveiligde SSL verbinding aanvragen van een inkomensverklaring ondernemer, t.b.v. het aanvragen van een privé hypotheek. 

Wat wij voor u gaan doen
U heeft ons verzocht om een inkomensverklaring af te geven. Deze inkomensverklaring komt  tot stand na een grondige analyse van uw financiële situatie (zowel zakelijk als privé), kvk-gegevens en de continuïteit van uw bedrijf. 

Uw persoonsgegeven
Om een goede analyse te kunnen maken stellen wij u verschillende vragen hebben wij de nodige documenten nodig. Deze vragen hebben betrekking op de algemene bedrijfs-  en privégegevens, bedrijfsactiviteiten en financiële situatie. De benodigde documenten die wij nodig hebben:    

Ø  naw gegevens    
Ø  geslacht    
Ø  geboortedatum    
Ø  telefoonnummer    
Ø  e-mail adres    
Ø  uittreksel(s) KvK    
Ø  IB aangiftes afgelopen 3 jaar    
Ø  IB aanslagen oudste 2 jaar    
Ø  jaarcijfers laatste 3 boekjaren    
Ø  aangiftes omzetbelasting    
Ø  huurcontract (indien van toepassing)    
Ø  loonstrook waarop ook ontslagvergoeding staat (indien van toepassing)    
Ø  ingevulde opdracht tot dienstverlening en indien sepa inclusief handtekening    
Ø  loonstrook en jaaropgave laatste loondienstverband    
Ø  vanaf 1 april ook de tussentijdse VW rekening van het lopende jaar    
Ø  indien nodig de prognosecijfers en bij meerdere entiteiten dan ook een organogram. 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook zijn al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring met ons kantoor aangegaan.

Gevoelige informatie
Wij vragen u geen gevoelige persoonsgegevens en deze niet met ons te delen (zoals uw burgerservicenummer, informatie over uw etnische achtergrond, uw politieke opvattingen, godsdienst of andere overtuigingen, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond). 

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?
Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan een inkomensverklaring. In het kader van het opstellen van deze inkomensverklaring, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met uw accountant, boekhouder, assurantietussenpersoon of anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren inkomensverklaring. Het gaat dan om gegevens die ontbreken om een grondige analyse uit te voeren zoals bijvoorbeeld een jaarrekening of IB aangifte. Wij verzoeken deze instellingen ontbrekende documenten aan te leveren zodat wij onze analyse kunnen afronden en uw inkomensverklaring kunnen opmaken. Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan ons gegeven opdracht.

U bent ervan op de hoogte dat de gegevens die worden verwerkt in het kader van de overeenkomst, kunnen worden ingezien door, of gedeeld met, NHG. Het doel van NHG bij het inzien van de gegevens is het beoordelen of de rekenregels correct zijn toegepast en of de rekenregels juist zijn voor het doel waarvoor ze zijn ontwikkeld, namelijk een verantwoorde financiering van de lening met NHG. Ook worden de gegevens van de organisatie en de datum en status van elke aanvraag vastgelegd in een register dat inzichtelijk is voor NHG en de andere rekenexperts ter bevordering van transparantie en ter voorkoming van misstanden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren de gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren in principe een bewaartermijn van 12 maanden na datum afgifte inkomensverklaring. Binnen deze 12 maanden heeft u het recht op een update van deze inkomensverklaring en daarom hanteren wij een bewaartermijn van 12 maanden. Het kan echter voorkomen dat de betreffende geldverstrekker een langere bewaartermijn wenselijk acht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
overviewz gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wat zijn uw rechten?
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen. 

a) U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
b) Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.  
c) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.
d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
e) Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw assurantietussenpersoon, accountant of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
f)  Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld van uw assurantietussenpersoon, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wat is de situatie indien u ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het gebruik?
Het opstellen van een inkomensverklaring kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen. Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen inkomensverklaring opstellen en zullen wij u informeren dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Wijzigingen van de Privacy statement
Het kan voorkomen dat we dit document in de toekomst wijzigen, op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

Heeft u vragen of klachten?
Zoals hierboven aangegeven, gaan wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt. Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.